لاک سنگ پایه حلال پیشرو(دبه20کیلویی)

وضعیت: موجود
قیمت: 0 ریال

توضیحات:

 ﻻك ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻨﮓ داراي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﻨﮕﯽ و آﺟﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو ﺣﻔﻆ ﺑﺮاﻗﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﻣﺎوراﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﮑﺎر رود.

روش مصرف

ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ، ﺷﻮره و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

►روش مصرف :

  1. ﻣﯿﺰان رﻗﯿﻖ ﻧﻤﻮدن این ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﯿﻨﺮ ، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ، ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺎر و ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي دارد

2. دمای مناسب جهت اعمال لاک بین 10 الی 40 درجه سانتیگراد می باشد.

خواص و اثرات

►ویژگی ها"

 • مقاومت سایشی بالا
 • افزایش طول عمر سنگ
 • قابل شست و شو
 • عایق رطوبتی برای سنگ
 • آب گریز
 • بدون رنگ
 • محافظ در برابر اشعه ماورابنفش
 • ضدشوره،ضد جلبک،ضد باکتری
 • نگه داری آسان و کم هزینه

مـوارد کـاربرد

این محصول روی بعضی از کف پوش ها به عنوان پوشش نهایی قرار گرفته و باعث میشود تا کف پوش محکم ترو مقاوم تر شود و با اجرای این ماده بر روی سطوح درز بین سطوح از بین رفته و یک دست شود و همچنین اجرای بسیار راحتی دارد . امروزه با داشتن مزایای بسیار این محصول در صنعت ساختمان به کار می رود.

►مواد استفاده:

 • روی انواع سطوح سنگی( سنگ های طبیعی و مصنوعی)
 • سطوح سیمانی و ماسه ای
 • روی سنگ های تزئینی

مـشخصات فیزیکـی و شیمیایی

►مشخصات فنی در دمای25º:

پوشش تئوري 8-10 متر مربع در لیتر
زمان اعمال لايه بعدي حداقل 1 ساعت

 

مـلاحظات

►شرایط نگه داری:

 ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻇﺮف را در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﮏ ، ﺧﻨﮏ و دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف درب ﻇﺮف را . ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ48 ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.

 

►زمان نگه داری:

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺒﺎرداري ﻣﻨﺎﺳﺐ تا 2سال پس از تاریخ تولید میباشد

 

♦جهت اطلاع از قیمت و ارسال سفارش لطفا با دفتر تماس حاصل فرمایید.

حفاظت و ایمنی

در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ، از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد آب و ﯾﺎ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدد.


Top