گروت پایه سیمانی متوسط ویژه کیسه25کیلویی (SGR-06)

وضعیت: موجود
قیمت: 0 ریال

توضیحات:

گروت پایه سیمانی متوسط ویژه یک محصول آماده مصرف پودری است که از پودرهای مخصوص ، مواد افزودنی مختلف ، سیمان و سیلیس با دانه بندی 1تا3 میلی متر تشکیل شده که برای گروت ریزی تا ضخامت 70میلی متر طراحی گردیده است.

نتایج استفاده از این ماده بر اساس استاندارد ASTM C1107 قابل ارزیابی است.

روش مصرف

در ابتــدا جهــت اجــرای عمــل اختـلاط ظرفــی را انتخــاب کنیــد کــه ظرفیـت حجـم نهایـی آب و پـودر گـروت را داشـته باشـد. مادامـی کـه همـزن برقـی روشـن اسـت پـودر را بـه آب اضافـه نماییـد و تـا حصـول مخلوطــی همگــن و یکنواخــت عمــل اختـلاط را ادامــه دهیــد

هميشـه آن مقـدار پـودر گـروت را بـا آب مخلـوط نمایيـد كـه در مـدت زمـان کمـتر از 30 دقيقـه در محـل مـورد نظـر اجـرا گـردد

در هنـگام اسـتفاده از انـواع گـروت سـیمانی، اضافـه نمودن هرگونـه مـواد افـزودنی ديگـر و يـا دانه های شـن و ماسـه مجـاز نمیباشـد

-از قرارگرفــن بيــس پليــت در محــل تعيــن شــده، مطمـئن شــويد و ابعــاد و انــدازه هــا را بــررسی نمایید.  

-صـاف بـودن و تـراز بـودن سـطح بيـس پليـت بـراي جلوگیري از ايجـاد فضـاي خـالی اضـافی کنترل شـود.  

-پيـش از اجـرای گـروت، بتن زيـر بيـس پليـت مـي بايسـت حداقـل بـه سـن 7 روز رسـيده باشـد

فاصلــه بین ســطح زيــر بيــس پليــت و بتن حداقــل 10 میلــی متر باشـد. 

- سـطوح بتنـی در تماس بـا گـروت، سـالم، زبـر و بـی عیب باشـند

تمام مقاطـع در تماس بـا گـروت ماننـد سـطح بـالای بتن و زيـر بيـس پليـت بایـد عـاري از هرگونـه ذرات سسـت، گـرد و غبـار، چـربی، روغـن، زنـگ زدگـي و ... باشـند و از هرگونـه آلودگـي كـه احتـمال ایجـاد عـدم پیوسـتگی و آسـیب رسـانی بـه کیفیـت نهایـی عملیـات گـروت ریـزی را دارنـد زدوده شـوند

بـرای جلوگیري از تـرك خوردگـي گـروت، پیـش از آغـاز عملیـات گـروت ریـزی بتن فونداسـيون بايـد بـا آب آشـاميدنی کامـلا اشـباع شـود. ضمنـاً قالبهـا بایـد کامـاً نفـوذ ناپذيـر و فاقـد جـذب آب باشـند. - قالـب هـا بایــد 25 تــا 50 ميلــی متر بالاتر از ســطح بيــس پليــت كار گذاشــته شـوند.

موضــع اجــرای گــروت گسـترده باشــد بهتر اســت مقاطــع بــا اســتفاده از قالـب هـای موقـت بـه قسـمت هـای کوچکتر تقســیم شـوند. ايـن قالبهـا اجـازه ميدهنـد كـه گـروت پیشروی مناسـبی در مقطـع داشـته باشــد. 

- بــا تأمـین فضــاي خــالی كافی در زيــر بيــس پليــت مــي تــوان از باقـي مانـدن هـواي اضـافی جلوگیري نمود 

- بهترین دمـا بـراي اجـراي گـروت 5 تـا 30 درجـه سـانتي گـراد مـي باشـد در صـورت بالاتر بـودن دمـا ، زمـان گـیرش سریع تـر شـده و در صـورت كمـتر بـودن دمـا زمـان گیرش اوليـه بـه تأخیر خواهـد افتـاد . 

- گـروت ريختـه شـده بايـد تـا روز مرطـوب نگـه داشـته شـود و از تابـش مسـتقيم نـور خورشـيد محافظــت گــردد. ايــن كار را مــي تــوان بــا آب پاشــی مســتمر یــا اســتفاده از گونــی مرطــوب انجــام داد

در صـورت نيـاز، گوشـه هـاي قالـب بـا كارگـذاري قطعـات مناسـب بــه شرایط مطلوب رســانيده شــود تــا گــروت بــه راحتــي در محــل صحيــح جريــان يابــد

گـروت بايـد از يـك طـرف ريختـه شـود و بـه قسـمت هـای دیگـر جریــان پیــدا نماید. در مواقعــي كــه موضــع اجــرای گــروت گسـترده باشــد بهـتر اســت مقاطــع بــا اســتفاده از قالــب هــای موقــت بــه قسـمت هـای کوچکتر تقســیم شـوند. ايـن قالبهـا اجـازه ميدهنـد كـه گــروت پیــروی مناســبی در مقطــع داشــته باشــد

بـا تأمین فضـاي خـالی كافی در زيـر بيـس پليـت مـي تـوان از باقـي مانــدن هــواي اضــافی جلوگیري نمود. 

- بهترین دمــا بــراي اجــراي گـروت 5 تـا 30 درجـه سـانتي گـراد مـي باشـد در صـورت بالاتر بـودن دمـا ، زمـان گیرش سریع تر شـده و در صـورت كمتر بـودن دمـا زمـان گیرش اوليـه بـه تأخیر خواهـد افتـاد .

گـروت ريختـه شـده بايـد تـا 7 روز مرطـوب نگـه داشـته شـود و از تابـش مسـتقيم نـور خورشـيد محافظـت گـردد. ايـن كار را مـي تـوان با آب پاشـی مسـتمر یـا اسـتفاده از گونـی مرطـوب انجـام داد.

 

مقدار مصرف: بر اساس نوع و محل مصرف متفاوت است. وزن پودر لازم با محاسبه حجم گروت لازم و با در نظر گرفتن وزن مخصوص پودر قابل محاسبه است.

میزان آب لازم با توجه به روانی و کارایی مدنظر ، حدود 12تا17 درصد وزن پودر می باشد.

این ماده نیاز به اضافه نمودن هیچگونه مواد افزودنی و یا شن ، ماسه  و سیمان ندارد.

خواص و اثرات

►ویژگی ها: 

 • پایداری زیاد در برابر بار های سنگین و خیلی سنگین
 • عدم انقباض و جمع شدگی
 • عدم ایجاد ترک خوردگی پس از سخت شدن
 • امکان ایجاد انبساط های کنترل شده
 • سهولت اختلاط و اجرا
 • کسب مقاومت اولیه زیاد و قابلیت بارگذاری و بهره برداری سریع

 

►مقاومت فشاری:

مقاومت فشاری اندازه گیری شده ی این نوع گروت در روزهای مختلف به شرح زیر است:

سن نمونه(روز) 1 3 7 28
kg/cm2 410 580 720 850

 

مـوارد کـاربرد

 • گروت ریزی زیر صفحه ستون ها 
 • اجرای فونداسیون ماشین آلات سنگین و نصب آن ها
 • پر کردن فضای اطراف میلگرد ها و انکر بولت ها
 • زیرسازی های فولادی و ثابت سازی ستون های پیش ساخته 
 • گروت ریزی زیر ریل ها در خطوط تولید کارخانجات صنعتی 
 • پر نمودن حفره ها ، شکاف ها و درز ها

مـشخصات فیزیکـی و شیمیایی

حالت فیزیکی       پودر    
رنگ خاکستری
وزن مخصوص 2/18  ±  0/05  g/cm3
یون کلر ندارد

مـلاحظات

►شرایط نگه داری:

توصیه میشود انبار داری در دمای 5تا 45درجه سانتی گراد و به دور از تابش نور خورشید باشد.

 

►مدت نگه داری:

12 ماه در بسته بندی اولیه

 

►بسته بندی:

کیسه های 25کیلوگرم(یا بسته بندی مورد نظر مشتریان)

 

 

♦جهت اطلاع از قیمت و ارسال سفارش لطفا با دفتر تماس حاصل فرمایید.

حفاظت و ایمنی

این ماده آتش زا نبوده و خطری برای بهداشت و محیط زیست ندارد.

در صورت تماس با چشم و یا با پوست با آب سرد شست و شود.

جهت اطلاع از کلیه نکات ایمنی مرتبط با استفاده از محصول به برگه ی اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه شود.


Top