فرم استخدامی

کلیه اطلاعات و مشخصات بطور محرمانه نزد شرکت نگهداری خواهد شد.

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:

کد ملی:

تاریخ و محل صدور شناسنامه:

محل تولد:

دین (مذهب)

وضعیت تأهل:

ملیت:

تعداد فرزندان:

خدمت نظام وظیفه:

ذکر نوع و علت معافیت:

سوابق تحصیلی و آموزشی (به ترتیب آخرین مدرک تحصیلی)

مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی:

معدل کل:

تاریخ شروع:

تاریخ پایان:

نام مؤسسه آموزشی:

شهر-کشور:

آشنایی به زبان های خارجی

نام زبان خارجی:

خواندن:

نوشتن:

مکالمه:

آشنایی به کامپیوتر

گواهینامه دوره های فنی و حرفه ای یا مؤسسات آموزش عالی

نام دوره آموزشی:

نام مؤسسه آموزشی:

مدت دوره:

تاریخ شروع:

تاریخ پایان:

توضیحات:

سوابق شغلی

نام شرکت:

نوع فعالیت:

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

سمت:

علت قطع همکاری:

حقوق ماهیانه(ریال):

پرسش های فردی

تاریخی که امکان شروع همکاری دارید:

نوع همکاری:

میزان حقوق درخواستی (ریال):

کسی از کارکنان شرکت را میشناسید؟

نام شخصی که میشناسید:

نحوه و میزان آشنایی با شرکت:

سابقه بازداشت یا محکومیت کیفری:

آیا از سلامت کامل برخوردارید؟ توضیح دهید.

اطلاعات بیمه ای

تعداد ماه:

شماره بیمه:

افراد تحت تکفل:

نام و نام خانوادگی:

جنسیت:

نسبت با کارمند:

تاریخ تولد:

تحصیلات:

شغل:

اطلاعات تماس

دو نفر از کسانیکه شما را به خوبی می شناسند که در موارد ضروری قادر به پاسخگویی باشند.

نام و نام خانوادگی:

نسبت:

شغل

نشانی و محل کار:

تلفن:

نام و نام خانوادگی:

نسبت:

شغل

نشانی و محل کار:

تلفن:

آدرس محل سکونت

نوع منزل:

آدرس محل سکونت:

تلفن تماس:

Top